تعیین سطح دامنه لغت (۲۰۰۰)

سلام. آزمون تعیین سطح واژگان یا Vocabulary Levels Test یک آزمون استاندارد است که دامنه واژگان شما را در چهار سطح ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ کلمه مورد آزمون قرار می‌دهد.برای راحتی کار شما دوستان عزیز، این آزمون‌ها برای هر یک از سطوح به صورت جداگانه در سایت IELTSICAN قابل دسترسی است.

آزمون فعلی سطح ۲۰۰۰ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای دستیابی به آزمون‌های سایر سطوح، می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.

پس از پایان آزمون نتیجه به صورت درصد برای شما قابل نمایش است. درصد به دست آمده نشان می‌دهد که شما چه میزان از لغات مربوط به آن سطح را می‌دانید. به عنوان مثال اگر ۱۵ سوال از ۳۰ سوال در سطح ۲۰۰۰ را درست پاسخ دهید درصد شما ۵۰ است و به این معنی است که شما ۵۰ درصد لغات این سطح را می‌دانید.

در صورتی که در هر یک از سطوح بتوانید ۲۴ سوال از ۳۰ سوال (معادل ۸۰% سوالات) را پاسخ درست دهید، می‌توان گفت که دامنه واژگان شما در آن سطح می‌باشد. به عنوان مثال اگر در آزمون سطح ۲۰۰۰، ۲۴ سوال از ۳۰ سوال را دست پاسخ دهید، به این مفهوم است که دامنه واژگان شما در زبان انگلیسی، ۲۰۰۰ کلمه است.

برای آشنایی به نحوه پاسخگویی با سوالات فیلم راهنمای «پاسخ‌گویی به سوالات» را مشاهده نمایید.